நீட் தமிழ் 2022 (Express) 2022 Online Practice Test

550

800

Buy நீட் தமிழ் 2022 (Express) Online Practice Tests
     

நீட் தமிழ் 2022 (Express) Online Practice Tests

 • 24,000+ Questions [ MCQ's ]
 • 1,000+ Attempts
 • Result Self Evaluation
 • Based on Current Subjects & Chapters
 • 24/7 Unlimited Support

Description of நீட் தமிழ் 2022 (Express) Online Practice Tests

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பது பொது மருத்துவம், பல் மருத்துவம் துறையில் சேர்வதற்கு இந்திய அளவில் நடைபெறும் நுழைவுத்தேர்வு ஆகும். இந்திய மருத்துவக் குழுமம் சட்டம் - 1956 இன் 2018 திருத்தம் மற்றும் பல் மருத்துவர் சட்டம் 1948 இன் 2018 திருத்தம் ஆகியவற்றின்படி தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வானது அகில இந்திய அளவிலான, இந்திய அரசின் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் கீழான, அகில இந்திய மருத்துவக் குழுமத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான ( அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வரும் மருத்துவக் கல்லுாரிகள் மற்றும் ஜவஹர்லால் பட்டமேற்படிப்பு மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நீங்கலாக ) சேர்க்கைக்கான தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்காக நடுவண் இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தால் நடத்தப்படுகிறது. நடுவண் இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் நடத்தும் இத்தேர்வு அகில இந்திய மருத்துவ நுழைவுத் தேர்விற்கு ( All India Pre Medical Test ( AIPMT ) ) மாற்றாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நுழைவுத் தேர்வானது அனைத்து அரசுக் கல்லூரிகளுக்கும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும்.

 • Boost your competitive & Recruitment exam preparation.
 • Join the India's best online test platform to save time and improve your scores exams.
 • Start your free trial now
 • 75% of exam preparation success is practice , practice and tests!
 • Practice with Online Tests India's Mock Test and crack your Exams.
 • Practicing our question bank series help you learn faster and retain better.

Take Free Trial for Pre-defined Exam

இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் Test - 1

Subjects
 • Total Questions 20
 • Total Marks 20
 • Exam Duration(Min) 20
Get Pack

இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் Test - 2

Subjects
 • Total Questions 20
 • Total Marks 20
 • Exam Duration(Min) 20
Get Pack

More than 1200+ Practice Tests

Buy Now

Take Free Trial for Subject Based Exam

நீட் - மாதிரித் தேர்வு 1

 • Total Questions 180
 • Total Marks 180
 • Exam Duration(Min) 180
Take Trial

நீட் - மாதிரித் தேர்வு 2

 • Total Questions 180
 • Total Marks 180
 • Exam Duration(Min) 180
Take Trial

More than 89+ Practice Tests

Buy Now

Subject & Course

Why Choose Us

Online Practice Test - How it works!
 • Register and buy an online test series of your நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam Preparation.
 • Practice chapter - wise tests whenever you are well prepared for that chapter.
 • Detailed results analysis helping you to find out where are you weak. Practice more & Strengthen it.
 • Write full length நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam mock online practice tests to give final touch to your preparation.
 • Face your நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam well prepared and fully confident.
 • Ace your நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam Exams with OnLine Tests India Question Bank Series.
 • Experience the simulation test on OnLine Test India - Before the actual நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam exam.
 • Complete your last Mile Preparation of நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam with OnLine Test India's Practice Test Packs.
 • Practise Tests reqularly & Maxmise your chance of selection in நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam.
 • Give final touch to your preparation in நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam
 • OnLine Test India --- Practise - Improve - OutShine
 • Score high marks and make your dream come true - all the best/li>
Why You Choose Online Tests India for நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam ?
 • User friendly screen design and website.
 • Practice test available for subject order.
 • Random questions practice strengthens the subject knowledge base
 • Practicing the tests - Chapter wise make the students concentrate in the weaker area
 • Tests comparison evaluate the students performance level from time to time / test to test
 • Steps / explanation and derivations for the complicated questions will help the students to understand the solution exactly.
 • Every Mock Test increase the confidence.
 • Helps to increase answering speed, accuracy
 • Free from regular practicing hurdles.
 • Students can practice our online test series anywhere, any time.
 • Detailed Solutions for every Questions & Answers along with explanation is available immediately after completing the test in your account section.

Discussions about நீட் தமிழ் 2022 (Express) Entrance Exam

Johne Doe
25-05-2016

Super

Add regular notification