நீட் தமிழ் - 2023 (Pro Pack)

5339

4449

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

OTI365 - NEET 2022

1500

945

Medical Entrance Exams in India are directed on an All India level as-well-as at the State

OTI365 - NEET Tamil-( நீட் தமிழ் )

1500

945

NEET Tamil-( நீட் தமிழ் )

நீட் தமிழ் - 2023 (Crash Course)

1799

1499

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

NEET English 2023 (Pro)

8999

7499

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India (GOI) has establish

NEET English 2023 (Crash Course)

2999

2499

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India (GOI) has establish

NEET English 2022 (Starter)

500

350

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India (GOI) has establish

நீட் தமிழ் 2022 (Starter)

500

350

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

நீட் தமிழ் 2022 (Pro)

1500

945

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

NEET English 2022 (Express)

800

550

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India (GOI) has establish

நீட் தமிழ் 2022 (Express)

800

550

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

NEET English 2022 (Pro)

1500

945

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India (GOI) has establish

நீட் தமிழ் 2021

1500

945

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நீட் தேர்வு நட

நீட் தமிழ் -2020

1500

945

நீட் தேர்வு ( National Eligibility cum Entrance Test ) என்பத

OTI365 - ICAR

1500

945

Indian Council of Agricultural Research

AP EAMCET Medical

1500

945

AP EAMCET 2018 (Andhra Pradesh Engineering, Agriculture and Medical Entrance Test) is a st

AU AIMEE

1500

945

AU AIMEE is an acronym of Annamalai University All India Medical Entrance Exam. It is a na

OTI365 - AIIMS

1500

945

AIIMS stands for All India Institute of Medical Science. AIIMS conducts MBBS Entrance Exam

JIPMER

1500

945

JIPMER (Jawaharlal Institute Postgraduate Medical Education & Research) is one of the

OTI365 - Medical Jipmer

1500

945

OTI365 - Jipmer

AIIMS

1500

945

AIIMS stands for All India Institute of Medical Science. AIIMS conducts MBBS Entrance Exam

Manipal University Online Entrance Test (MUOET Medical)

1500

945

Manipal University Online Entrance Test (MU OET) 2018 is a university level entrance exam

CMC Ludhiana MBBS

1500

945

The admission committee of the Christian Medical College, Ludhiana will be releasing the o

CMC Vellore

1500

945

CMC (Christian Medical College), Vellore is a Christian minority, educational college esta

BCECE Medical

1500

945

Bihar Combined Entrance Competitive Examination (BCECE 2018) is one of the most popular st

KLEU AIET

1500

945

KLEU AIET is the term commonly used for KLE University All India Entrance Test. It is an a

MP DMAT

1500

945

Madhya Pradesh Dental and Medical Admission Test UG is abbreviated as MP DMAT. MP DMAT is

UPCMET

1500

945

The U.P. Unaided Medical Colleges Welfare Association (UPUMCWA) imparts Uttar Pradesh Comb

UPCPMT

1500

945

UPCPMT ( Uttar Pradesh Combined Pre-Medical Test ) is a state level entrance test of Uttar

UPMT

1500

945

UPMT ( Uttarakhand Pre-Medical Test ) is a state level entrance examination of Uttarakhand

SRHU PMEE

1500

945

Himalayan Institute of Medical Sciences is now called as Swami Ram Himalayan University. 6

Medical Entrance Exam - Phase I

1500

945

Medical Entrance Exam - Phase I

Medical Entrance Exam - Phase II

1500

945

Medical Entrance Exam - Phase II

OTI365 - Medical Entrance - PCB

1500

945

Medical Entrance Exams in India are directed on an All India level as-well-as at the State

TS EAMCET Medical

1500

945

Engineering, Agriculture and Medical Common Entrance Test (TS EAMCET) is conducted by Jawa

ACEE CMDPGEE MD(AYURVEDA)

1500

945

CMDPGEE (Combined Medical and Dental PG Entrance Examination) 2017 is organized by Associa

AIPMT

1500

945

The All India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance (AIPMT) is an annual medical entrance exam a

AIPVT

1500

945

All India Pre-Veterinary Test (AIPVT) was a popular national level entrance test conducted

FMGE JUNE SESSION

1500

945

Screening test for Indian nationals with foreign medical qualifications, FMGE is conducted

AIPMT (NEET)

1500

945

The All India Pre-Medical / Pre-Dental Entrance Test (AIPMT now neet) is an annual medical

JIPMER PG

1500

945

Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry c

JNEE

1500

945

JNEE 2017 is conducted by Jayoti Vidyapeeth Women’s University. It is the Women’s Join

AIIMS - 2018

1500

945

AIIMS stands for All India Institute of Medical Science. AIIMS conducts MBBS Entrance Exam

NEET UG 2018

1500

945

The National Eligibility cum Entrance Test or NEET-UG

NEET - Phase1

1500

945

NEET

OTI365 - Karnataka Common Entrance Test (KCET)

1500

945

KCET 2020 (Karnataka Common Entrance Test) is a state level entrance exam. This exam

JEE Main (Pro)

1500

945

JEE Mains is one of the top level examinations of India. JEE is a 2 stage examination cond

JEE Main (Express)

800

550

JEE Mains is one of the top level examinations of India. JEE is a 2 stage examination cond

JEE Main Engineering Entrance Exam (Starter)

500

350

JEE Mains is one of the top level examinations of India. JEE is a 2 stage examination cond

JEE Main Engineering Entrance Exam (Express)

800

550

JEE Mains is one of the top level examinations of India. JEE is a 2 stage examination cond

JEE Main Engineering Entrance Exam (Pro)

1500

945

JEE Mains is one of the top level examinations of India. JEE is a 2 stage examination cond

Manipal University Online Entrance Test (MUOET Engineering)

1500

945

Manipal University Online Entrance Test (MU OET) is a university level entrance test. Mani

IISER

1500

945

Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs) are a group of premier public

Karnataka Common Entrance Test (KCET)

1500

945

KCET 2020 (Karnataka Common Entrance Test) is a state level entrance exam. This exam

KEAM - Kerala Engineering

1500

945

KEAM 2018 is a state level entrance exam which is conducted by the Commissioner of Entranc

AP EAMCET Engineering

1500

945

AP EAMCET 2018 (Andhra Pradesh Engineering, Agriculture and Medical Entrance Test) is a st

BITSAT

1500

945

BIT SAT 2018 is also referred as Birla Institute of Technology & Science Admission Tes

WB JEE

1500

945

The West Bengal Joint Entrance Examinations Board was formed in the year 1962 for the purp

GATE - Civil Engineering

1500

945

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is an examination conducted jointly by the In

GATE - Electrical Engineering

1500

945

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is an examination conducted jointly by the In

GATE - Electronics and Communication Engineering

1500

945

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is an examination conducted jointly by the In

GATE - Computer Science and Information Technology

1500

945

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is an examination conducted jointly by the In

GATE - Mechanical Engineering

1500

945

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) is an examination conducted jointly by the In

OTI365 - Gate - Civil Engineering

1500

945

OTI365 - Gate - Civil Engineering

OTI365 - GATE - Electrical Engineering

1500

945

OTI365 - GATE - Electrical Engineering

OTI365 - GATE -Electronics and Communication Engineering

1500

945

OTI365 - GATE -Electronics and Communication Engineering

OTI365 - GATE -Computer Science and information Technology Engineering

1500

945

OTI365 - GATE -Computer Science and information Technology Engineering

OTI365 - Gate - Mechanical Engineering

1500

945

OTI365 - Gate - Mechanical Engineering

AIEEE

1500

945

The All India Engineering Entrance Examination ( AIEEE ), is an examination organized by t

VITEEE

1500

945

The VIT University is the main authority which organizes a university level entrance exami

BCECE

1500

945

Bihar Combined Entrance Competitive Examination (BCECE 2018) is one of the most popular st

GEEE

1500

945

The Galgotias Engineering Entrance Examination (GEEE) is conducted by the Galgotias Univer

IPU CET

1500

945

The Guru Gobind Singh Indraprastha University will organize IPU CET 2018 most probably in

JECRC

1500

945

JECRC is the entrance examination conducted by JECRC University, located in Jaipur in Raja

OTI365 - Engineering Entrance - MPC

1500

945

Engineering Entrance Exam Online Practice Test Packs Pre loaded 45000 Pluse Multiple Ch

OTI365 - Engineering Entrance - MPCBG

1500

945

OTI365 - Engineering Entrance - MPCBG JEE pack with Biology and Grammar    

OTI365 - IISER

1500

945

IISER

TS EAMCET Engineering

1500

945

TS EAMCET 2018 is the examination to offer admission in various UG professional courses. J

AU EEE

1500

945

AU EEE is the entrance examination conducted by the Annamalai university for admission in

SRMJEEE

1500

945

The SRM University ( Sri Ramaswamy Memorial University ), formerly SRM Institute of Scienc

SUEE

1500

945

Sathyabama University Entrance Exam is conducted every year by Sathyabama University locat

ATIT

1500

945

A national level exam, ATIT (Admission Test for IcfaiTech) is conducted by the ICFAI Foun

LPUNEST

1500

945

Lovely Professional University is conducting National Entrance and Scholarship Test (LPUNE

JEE Advanced

1500

945

Joint Entrance Examination (JEE) Advanced is conducted by the seven zonal IITs with guidan

COMEDK UGET

1500

945

Consortium of Medical Engineering and Dental Colleges of Karnataka (COMEDK) conducts a sta

KEE

1500

945

Karunya University conducts all India level entrance exam that is known as the Karunya Ent

NSIT(UG)

1500

945

NSIT also referred as Netaji Subhas Institute of Technology is a premier institution of In

KIITEE

1500

945

KIITEE (Kalinga Institute of Industrial Technology Entrance Exam) is a university level en

AEEE

1500

945

Amrita Vishwa Vidyapeetham is conducting Entrance Exam every year on an all India basis fo

NATA

1500

945

The National Aptitude Test in Architecture (NATA), is conducted by National Institute of A

BVPCET

1500

945

BVP CET 2017 is an all India level examination conducted by Bharati Vidyapeeth Deemed Univ

KUEEE

1500

945

Karpagam Academy of Higher Education (KAHE) established under Section 3 of UGC Act 1956 is

ISAT

1500

945

The Indian Institute of Space Science and Technology is a government aided institute and d

BSAUEEE

1500

945

B.S. Abdur Rahman University conducts Engineering Entrance Examination on an all India bas

VMU EEE

1500

945

VMU EEE is the entrance examination which is conducted for the admission of the candidate

VTU EEE

1500

945

VTU EEE is commonly known as Vel Tech University Engineering Entrance Exam is an all India

DA IICT

1500

945

The Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology ( DA-IICT ) is

JMI EEE

1500

945

JMI EEE (Jamia Milia Islamia Engineering Entrance Examination) is a university level exami

MPPET

1500

945

Madhya Pradesh-Pre Engineering Test is a state level examination organised by the Vyapam B

PMUET

1500

945

Periyar Maniammai University Entrance Test is abbreviated as PMUET. PMUET is the under gra

RPET

1500

945

Rajasthan Pre-Engineering Test ( RPET ) test is conducted by Rajasthan Technical Universit

AA EEE

1500

945

Avinashilingam University Engineering Entrance Exam is an entry level entrance test conduc

TMISAT

1500

945

The Tolani Maritime Institute (TMI) is ISO 9001:2008 certified institute in Induri, Pune.

UPESEAT

1500

945

UPESEAT 2017 – The University of Petroleum & Energy Studies Engineering Aptitude Test is

AMU EEE

1500

945

Aligarh Muslim University ( AMU ) is a public university, funded by the central government

IUET

1500

945

IUET is the Integral University Entrance Test which is conducted every year in the month o

CG PET

1500

945

Chhattisgarh is a state in Central India. It is the 10th largest state in India, with an a

PESSAT

1500

945

PESSAT is the PES Scholastic Aptitude Test conducted by the PES University, Bangalore. Thi

KLUEEE

1500

945

KLUEEE is the KL University Engineering Entrance examination which is conducted every year

KARNATAKA PGCET

1500

945

All postgraduate admissions into the engineering institutes of the state of Karnataka will

TS PGECET

1500

945

TS PGECET 2017 mock test has been released for various disciplines. TS PGECET is the Post

VITMEE

1500

945

Vellore Institute of Technology (VIT) will conduct VIT Master's Entrance Examination (VITM

OTI365 - TS EAMCET Engineering

1500

945

TS EAMCET Engineering

OTI365 - Gate

1500

945

OTI365 - Gate

11th History MCQ Online Test

299

149

11th History Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th Maths MCQ Online Test

199

99

10th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

OTI - 12th MCQ Pack

0

2000

OTI - 12th MCQ Pack

OTI365 - 12th Standard Stateboard - 1st group MCQ

0

1000

OTI365 - 12th Standard Stateboard - 1st group MCQ

12th Maths MCQ Online Test

299

149

12th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Physics MCQ Online Test

299

149

12th Physics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Chemistry MCQ Online Test

299

149

12th Chemistry Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Biology MCQ Online Test

299

149

12th Biology Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Computer Science MCQ Online Test

299

149

12th Computer Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Computer Applications MCQ Online Test

299

149

12th Computer Applications Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Business Maths MCQ Online Test

299

149

12th Business Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Economics MCQ Online Test

299

149

12th Economics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Commerce MCQ Online Test

299

149

12th Commerce Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th Accountancy MCQ Online Test

299

149

12th Accountancy Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th History MCQ Online Test

299

149

12th History Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th கணிதவியல் MCQ Online Test

299

149

12th கணிதவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th இயற்பியல் MCQ Online Test

299

149

12th இயற்பியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th வேதியியல் MCQ Online Test

299

149

12th வேதியியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th உயிரியல் MCQ Online Test

299

149

12th உயிரியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th கணினி அறிவியல் MCQ Online Test

299

149

12th கணினி அறிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Onli

12th வணிகக் கணிதம் MCQ Online Test

299

149

12th வணிகக் கணிதம் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online

12th பொருளியல் MCQ Online Test

299

149

12th பொருளியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th வணிகவியல் MCQ Online Test

299

149

12th வணிகவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

12th கணக்குப்பதிவியல் MCQ Online Test

299

149

12th கணக்குப்பதிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ'

12th வரலாறு MCQ Online Test

299

149

12th வரலாறு Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Maths MCQ Online Test

299

149

11th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Physics MCQ Online Test

299

149

11th Physics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Chemistry MCQ Online Test

299

149

11th Chemistry Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Biology MCQ Online Test

299

149

11th Biology Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Computer Science MCQ Online Test

299

149

11th Computer Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Computer Applications MCQ Online Test

299

149

11th Computer Applications Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Business Maths MCQ Online Test

299

149

11th Business Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Economics MCQ Online Test

299

149

11th Economics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Commerce MCQ Online Test

299

149

11th Commerce Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th Accountancy MCQ Online Test

299

149

11th Accountancy Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th கணிதம் MCQ Online Test

299

149

11th கணிதம் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th இயற்பியல் MCQ Online Test

299

149

11th இயற்பியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th வேதியியல் MCQ Online Test

299

149

11th வேதியியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th உயிரியல் MCQ Online Test

299

149

11th உயிரியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th கணினி அறிவியல் MCQ Online Test

299

149

11th கணினி அறிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Onli

11th வணிகக் கணிதம் MCQ Online Test

299

149

11th வணிகக் கணிதம் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online

11th பொருளியல் MCQ Online Test

299

149

11th பொருளியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

11th கணக்குப்பதிவியல் MCQ Online Test

299

149

11th கணக்குப்பதிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ'

11th வரலாறு MCQ Online Test

299

149

11th வரலாறு Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th அறிவியல் MCQ Online Test

199

99

10th அறிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

9th Science MCQ Online Test

199

99

9th Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th Science MCQ Online Test

199

99

10th Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th Social Science MCQ Online Test

199

99

10th Social Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th கணிதம் MCQ Online Test

199

99

10th கணிதம் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test

10th சமூக அறிவியல் MCQ Online Test

199

99

10th சமூக அறிவியல் Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online

12th கணினி பயன்பாடுகள் MCQ Online Test

149

99

12th Standard Tamil Medium - கணினி பயன்பாடுகள்

12th கணினி தொழில்நுட்பம் MCQ Online Test

149

99

12th Standard Tamil Medium - கணினி தொழில்நுட்பம்

11th Computer Technology MCQ Online Test

199

149

11th Computer Technology Multiple Choice Questions Online Test

11th கணினி பயன்பாடுகள் MCQ Online Test

199

149

11th Standard Tamil Medium - கணினி பயன்பாடுகள்

11th கணினி தொழில்நுட்பம் MCQ Online Test

199

149

11th Standard Tamil Medium - கணினி தொழில்நுட்பம்

11th வணிகவியல் MCQ Online Test

199

149

11th Standard Tamil Medium - வணிகவியல்

12th Computer Technology MCQ Online Test

149

99

12th Computer Technology Multiple Choice Questions Online Test

12th Maths Tamil Medium

300

150

12th Maths Tamil Medium

12th Biology Tamil Medium

300

150

12th Biology Tamil Medium

12th Physics Tamil Medium

300

150

12th Physics Tamil Medium

12th Chemistry Tamil Medium

300

150

12th Chemistry Tamil Medium

12th Computer Science Tamil Medium

300

150

12th Computer Science Tamil Medium

TN 12th standard Maths

250

150

TN 12th Standard Maths Online Test

TN 12th standard Chemistry

400

250

TN 12th standard Chemistry Stateboard

TN 12th Standard Physics

400

250

TN 12th Standard Physics - Stateboard Tamilnadu

TN 12th Standard Biology

250

150

TN 12th Standard Biology Stateboard Tamilnadu

TN 12th Standard Computer Science

400

250

TN 12th Standard Computer Science Stateboard Tamilnadu

12th Maths subject pack

0

500

12th Maths subject pack

OTI365 - 11th Standard State board - English medium

0

2000

OTI365 - 11th Standard State board - English medium

OTI365 - 10th Standard State board - English medium

0

750

OTI365 - 10th Standard State board - English medium

Computer Instructors Grade I -Tamil Nadu Board

1000

750

Computer Instructors Grade I Tamil Nadu TN TRB Notification – Computer Instructors G

Computer Instructors Grade I

0

750

Computer Instructors Grade I Tamil Nadu TN TRB Notification – Computer Instructors

OTI365 - Computer Instructors Grade I-2019 Tamil Nadu

0

750

Computer Instructors Grade I Tamil Nadu TN TRB Notification – Computer Instructors Grade

OTI365 - 12th Standard CBSE - Science group MCQ

0

1000

12th Standard CBSE - Science group MCQ"s

10th Social Science MCQ Online Test CBSE

299

199

10th Social Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Mathematics MCQ Online Test CBSE

0

399

12th Mathematics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

11th Mathematics MCQ Online Test CBSE

0

399

11th Mathematics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Maths Online Test CBSE

399

199

12th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Maths MCQ Online Test CBSE

299

199

12th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Accountancy MCQ Online Test CBSE

399

199

12th Accountancy Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Physics MCQ Online Test CBSE

399

199

12th Physics Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Chemistry MCQ Online Test CBSE

399

199

12th Chemistry Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Biology MCQ Online Test CBSE

399

199

12th Biology Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

12th Economics MCQ Online Test CBSE

399

199

12th Economisc Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

10th Maths MCQ Online Test CBSE

299

199

10th Maths Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

10th Science MCQ Online Test CBSE

299

199

10th Science Multiple Choice Questions ( MCQ's ) Online Test - CBSE

OTI365 - TNPSC Tamil 2019

0

500

TNPSC Tamil 2019

TNPSC Group II English Medium

0

750

TNPSC Group II English Medium-2019

TNPSC Group I English Medium

0

750

TNPSC Group I English Medium

TNPSC CCSE Group IV English Medium

0

750

TNPSC CCSE Group IV English Medium

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium

0

750

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium

TNPSC Group III English Medium

0

750

TNPSC Group III English Medium

TNPSC Group III Tamil Medium

0

750

TNPSC Group III Tamil Medium

TNPSC CCSE Group 4 Tamil Medium

1500

750

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர

OTI365 - TNPSC English 2019

1000

500

TNPSC English 2019

TNPSC Senior Technical Assistant and Junior Technical Assistant

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) invited online applications for the post of S

TNPSC Inspector of Salt and Store Keeper

0

750

Tamil Nadu Public Service commission invites to the post of Inspector of Salt in the Depar

TNPSC Principal, ITI/Asst Director of Training and Asst Engineer (Industries)

0

750

Tamil Nadu Public Service commission has released notification for Principal, Industrial T

TNPSC Cost Assistant in Industries and Commerce Department

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission has announced a notification for the post of Cost Ass

TNPSC Combined Civil Service (CCS)-1 Group-1

0

750

Tamilnadu Public Service Commission board published the TNPSC Group 1 Notification 2019. T

TNPSC District Educational Officer (DEO)

0

750

TNPSC District Educational Officer

TNPSC Curator in Museum Department

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission has released notification for  Curator in Museum

TNPSC Sub Inspector of Fisheries

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission has released notification for Sub Inspector of Fisher

TNPSC Accounts Officer, Class III

0

750

Tamil Nadu Public Service commission has released notification for Accounts Officer, Class

TNPSC Hostel Superintendent - cum - Physical Training Officer

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) invited online applications for the post of H

TNPSC Assistant Agricultural Officer

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission has released notification for Assistant Agricultural

TNPSC Assistant System Engineer and Assistant System Analyst

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) invited online applications for the post of A

TNPSC Librarian in Archaeology Department

0

750

Tamil Nadu Public Service commission has released notification for Librarian in Archaeolog

TNPSC Group 2A Tamil

1250

500

1923 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தி

TNPSC Group IA Assistant Conservator Of Forest

1250

750

The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is going to announce Assistant Conservato

TNPSC CCSE Group IV English

1500

750

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is Announce Employment Notification for Recru

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium 3Months

500

300

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர

TNPSC CCSE Group IV Tamil Medium 6Months

1000

750

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர

TNPSC CCSE Group IV English Medium 3Months

500

300

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is Announce Employment Notification for Recru

TNPSC CCSE Group IV English Medium 6Months

1000

500

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is Announce Employment Notification for Recru

TNPSC Group 2A English

1250

750

Tamil Nadu Public Service Commission shortly announced exam notification for Group 2A Exam

OTI365 - TNPSC Tamil

1000

500

TNPSC Tamil

OTI365 - TNPSC English

1000

500

TNPSC English

TNPSC CCSE Group IV Tamil

0

1000

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வா

TNPSC Group 4 Tamil

1250

1000

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வா

TNPSC Group 2 A

1250

1000

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) conducts Combined Civil Services Examination-

TNPSC Group 4 Services

1250

1000

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is Announce Employment Notification for Recru

TNPSC VAO

1250

1000

As per the TNPSC Annual Planner 2017 published on 1st February 2017, VAO Exam 2017 Notific

TNPSC College Librarian in TN Collegiate Educational Service

1250

1000

The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is going to announce Librarian Recruitmen

TNPSC Tourist Officer in General Service

0

750

Tamilnadu Public Service Commission recently released TNPSC Tourist Officer Notification 2

TNPSC Statistician in Medical Subordinate Service

0

750

TNPSC has published the notification for the Block Health Statistician exam 2017 with 172

TNPSC Assistant Director of Horticulture 

0

750

The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) is going to announce ASSISTANT DIRECTOR O

TNPSC Group 4 Tamil Current Affairs and Mental Ability Test

365

150

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வா

TNPSC Executive Officer Grade -III

0

750

Tamil Nadu Public Service Commission has released the notification for the post of Executi

TNPSC Executive Officer Grade -IV

0

750

TNPSC has released the notification for the post of Executive Officer Grade – IV . Only

SBI Clerk

1000

500

SBI Clerk exam conducts every consecutive year under the banner of reputed government orga

IBPS PO

1250

1000

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) department every year conducts Common Writ

SBI PO

2000

950

State Bank of India has announced vacancy of 2403 posts for Probationary Officer examinati

RBI Grade B Phase I

2000

1000

The Reserve Bank of India (RBI) has invited applicants to apply for 145 RBI Grade B Office

KVB PO

2000

1000

KVB is a leading Private sector bank in India established in the year 1916. The headquarte

Federal Bank Officers in Scale I

2000

1000

Federal Bank limited is a major private sector commercial bank. Its headquarter at Kochi.

Federal Bank Clerk

2000

1000

Federal Bank limited is a major private sector commercial bank. Its headquarter at Kochi.

IBPS Specialist Officers CRP Spl - VI Law officer

2000

1000

IBPS has released a notification for SO (Specialist Officer) recruitment 2017 (CRP SPL-VI)

IBPS Specialist Officers CRP Spl - VI HR officer

2000

1000

IBPS has released a notification for SO (Specialist Officer) recruitment 2017 (CRP SPL-VI)

IBPS Specialist Officers CRP Spl - VI Marketing officer

2000

1000

IBPS has released a notification for SO (Specialist Officer) recruitment 2017 (CRP SPL-VI)

IBPS Clerk

2000

1000

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) Conducts (IBPS Clerk 2017) Common Written

IBPS RRB Office Assistant

2000

1000

IBPS stands for the Institute of Banking Personnel Selection and RRB stands for the Region

IBPS RRB Officer Scale-I

2000

1000

Institute of Banking Personnel has released a notification for the recruitment of Regional

IBPS RRB Officer Scale-II

1250

1000

Institute of Banking Personnel has released a notification for the recruitment of Regional

IBPS RRB Officer Scale-III

2000

1000

Institute of Banking Personnel has released a notification for the recruitment of Regional

Dena Bank PO

2000

1000

Dena Bank, founded on 26th May, 1938 is one of the oldest public sector banks in India wit

Canara Bank PO in Junior Management

2000

1000

Canara Bank, a leading Public Sector Bank with Head Office in Bengaluru and pan India pres

SBI Junior Associates Customer Supports Sales Preliminary Exam

2000

1000

Applications are invited from eligible Indian Citizens for appointment as Junior Associate

SBI Junior Associates Customer Supports Sales Main Exam

2000

1000

Applications are invited from eligible Indian Citizens for appointment as Junior Associate

OTI365 - Banks Exams

0

2000

OTI365 - Banks Exams

UPSC NDA and NA

1250

500

The National Defence Academy is an iconic institution and hallmark of global excellence in

UPSC Combined Defence Service (CDS)

1250

500

The "Combined Defence Services" Examination (CDS) is conducted twice a year by t

UPSC Civil Service Exam

1250

750

UPSC 2017 Civil Service Exam is the gateway to All India Services like Indian Administrati

UPSC Central Armed Police Force

1250

750

Union Public Service Commission (UPSC) had invited applications from eligible candidates f

UPSE CSE

1250

1000

UPSC 2017 Civil Service Exam is the gateway to All India Services like Indian Administrati

UPSC NDA

0

1250

UPSC NDA

OTI365 - UPSC

0

3000

UPSC

SSC Stenographer Grade C and D

1250

750

Staff Selection Commission (SSC) has announced the recruitment notification for Stenograph

SSC Combined Graduate Level Tier I

1250

750

Staff Selection Commission (SSC) an organization under Government of India to recruit staf

SSC Combined Higher Secondary Level Tier I

1250

750

Staff Selection Commission (SSC) has announced the recruitment notification for Combined H

SSC SI in CAPFs, ASI in CISF and SI in Delhi Police Paper I

1250

750

SSC Delhi Police Recruitment 2017-18 of Sub Inspector / Assistant Sub Inspector Notificati

SSC Constable in CAPFs

1250

750

Staff Selection Commission releases various notifications for selecting candidates to fill

SSC SI in CAPFs, ASI in CISF and SI in Delhi Police Paper II

1250

750

The Staff Selection Commission will hold an examination for recruitment of Sub-Inspector i

SSC

0

1000

SSC

OTI365 - SSC

0

3000

OTI365 - SSC

BPCL Process Technician and Utility Operator Posts

1250

750

Government of India Enterprise, Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) has advertised a n

India Post Postman PA SA MTS Mail Guard

1250

750

Indian post vacancy 2017 official notification creating more employment opportunities in I

Postal Exams

0

500

Postal Exams

Air Force Common Admission Test

1250

750

AFCAT 2017- Air Force Common Admission Test is conducted for all Male and Female candidate

BSF Sub Inspector

1250

750

BSF Sub Inspector Recruitment 2017 Notification has been recently released on 2nd June 201

OTI365 - IGRUA

0

1250

OTI365 - IGRUA

RIMC

0

1000

RIMC

Sainik School Class IX

0

1000

Sainik School Class IX

Sainik Class VI

0

1000

Sainik Class VI

Sainik Class IX

0

1000

Sainik Class IX

Sainik School Class VI

0

1000

Sainik School Class VI

AFCAT

1000

500

AFCAT (Air Force Common Admission Test) is a recruitment examination organized by the Indi

Sainik/ RMS Class IX (1 Year)

0

1000

Sainik/ Rashtriya Military schools

Military Schools (1 Year)

0

1000

Military School for Institution

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Year)

0

1000

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Year)

RIMC (1 Year)

0

1000

The Rashtriya Indian Military College (RIMC) is a public school for boys situated in Doon

AFCAT (1Year)

0

1000

Air Force Common Admission Test

CDSE (1Year)

0

1000

Combined Defense Services Exam (UPSC CDSE)

Territorial Army (1 Year)

0

1000

Territorial Army

Military Schools (1 Month)

0

200

Military School

Military Schools (3 Months)

0

500

Military School for Institution

Military Schools (6 Months)

0

750

Military School for Institution

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Month)

0

200

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Year)

Sainik/ RMS/JNV Class VI (3 Months)

0

500

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Year)

Sainik/ RMS/JNV Class VI (6 Months)

0

750

Sainik/ RMS/JNV Class VI (1 Year)

RIMC (1 Month)

0

200

The Rashtriya Indian Military College (RIMC) is a public school for boys situated in Doon

RIMC (3 Months)

0

500

The Rashtriya Indian Military College (RIMC) is a public school for boys situated in Doon

RIMC (6 Months)

0

750

The Rashtriya Indian Military College (RIMC) is a public school for boys situated in Doon

Sainik/ RMS Class IX (1 Month)

0

200

Sainik/ Rashtriya Military Schools class IX

Sainik/ RMS Class IX (3 Months)

0

500

Sainik/ Rashtriya Military Schools class IX

Sainik/ RMS Class IX (6 Months)

0

750

Sainik/ Rashtriya Military Schools class IX

AFCAT (1 Month)

0

200

Air Force Common Admission Test

AFCAT (3 Months)

0

500

Air Force Common Admission Test

AFCAT (6 Months)

0

750

Air Force Common Admission Test

CDSE (1Month)

0

200

Combined Defense Services Exam (UPSC CDSE)

CDSE (3 Months)

0

500

Combined Defense Services Exam (UPSC CDSE)

CDSE (6 Months)

0

750

Combined Defense Services Exam (UPSC CDSE)

Territorial Army (1 Month)

0

200

Territorial Army

Territorial Army (3 Months)

0

500

Territorial Army

Territorial Army (6 Months)

0

750

Territorial Army

IGRUA (1 Month)

0

200

IGRUA (1 Month)

IGRUA (3 Months)

0

500

IGRUA (3 Month)

IGRUA (6 Months)

0

750

IGRUA (6 Months)

RRB NTPC

1250

799

Railway Recruitment Board (RRB) is going to invite applications from eligible candidates f

RRB - ALP & Technicians

1250

750

Candidates should ensure that they possess / fulfill all eligibility conditions prescribed

RRB Group D

2000

1000

Railway Group D Recruitment 2018 will be held to recruit candidates to the post in Level 1

OTI365 - RRB

0

1250

Railway Recruitment Board (RRB) is going to invite applications from eligible candidates f

OTI365 - RRB Tamil

0

3500

OTI365 - RRB Tamil

NTSE - X Standard

1500

750

National Talent Search Exam or National Science Talent Search Scheme ( NTSE ) was launched

Olympiad -VI Standard

1000

300

Olympiad examinations at school level are competitive examination, based on the school syl

Olympiad -VII Standard

1000

300

Olympiad examinations at school level are competitive examination, based on the school syl

Olympiad -VIII Standard

1000

300

Olympiad examinations at school level are competitive examination, based on the school syl

Olympiad -IX Standard

1000

300

Olympiad examinations at school level are competitive examination, based on the school syl

Olympiad -X Standard

1000

300

Olympiad examinations at school level are competitive examination, based on the school syl

KVPY

1750

1500

The Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana ( KVPY ) is an on - going National Program of Fello

UCO

1750

1500

India has seen a spectacular success in IT and computers which is acknowledged around the

NSEB

1750

1500

The National Standard Examination in Biology or NSEB is an examination in biology for high

OTI365 - NTSE - X Standard

0

1000

National Talent Search Examination

OTI365 - Olympiad -VI Standard

0

3500

Olympiad - VI Standard

OTI365 - Olympiad -VII Standard

0

3500

OTI365 - Olympiad -VII Standard

OTI365 - Olympiad -VIII Standard

0

3500

Olympiad -VIII Standard

OTI365 - Olympiad -IX Standard

0

3500

OTI365 - Olympiad -IX Standard

11th Standard Maths Tamilnadu

750

400

11th Standard Maths Tamilnadu - As per 2018 academic Syllabus

CA CPT

2000

1000

Common Proficiency Test ( CPT ) is conducted for candidates who wish to pursue a career in

OTI365 - CA CPT

0

3500

OTI365 - CA CPT

CLAT

1500

750

Common Law Admission Test ( CLAT ) is conducted as per a Memorandum of Understanding ( MoU

OTI365 - CLAT

0

3500

OTI365 - CLAT

AISSEE -VI Standard

0

2500

To offer quality education to the children of rural masses and to develop qualities of bod

AISSEE -IX Standard

0

2500

To offer quality education to the children of rural masses and to develop qualities of bod

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Digital Electronic Circuits

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Control Systems

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Communication Systems

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Microwave Engineering

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Computer Engineering

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Analog Electronic circuits and Microprocessors

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Digital Electronic circuits and Control Systems

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Digital Electronic circuits and Communication Systems

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Digital Electronic circuits and Microwave Engineering

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Digital Electronic circuits and Computer Engineering

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication

BSNL Junior Engineer with specilization of Digital Electronic circuits and Microprocessors

250

150

Bharat Sanchar Nigam Limited (abbreviated BSNL) is an Indian state-owned telecommunication