11th Standard TM - உயிரியல் - T2 - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்

Buy 11th உயிரியல் MCQ Online Test Practice test pack

Question - 1

தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு

 • A புறப்படை
 • B நடுப்படை
 • C அகப்படை
 • D நரம்பு புறப்படை

Question - 2

தசைகள் இவற்றால் ஆனவை 

 • A தசைசெல்கள்
 • B லியூக்கோசைட்டுகள்
 • C ஆஸ்டியோசைட்டுகள்
 • D லிம்போசைட்டுகள்

Question - 3

எலும்புகளோடு இணைந்துள்ள தசைகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன

 • A எலும்புத்தசைகள்
 • B இதயத்தசை
 • C இயங்குதசை
 • D மென்தசைகள்

Question - 4

எலும்புத்தசைகளை எலும்புகளோடு இணைப்பது

 • A தசைநாண்கள்
 • B தசைநார்
 • C பெக்டின்
 • D ஃபைப்ரின்

Question - 5

தசை இழைக் கற்றை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

 • A மையோஃபைப்ரில்கள்
 • B ஃபாசிக்கிள்
 • C சார்கோமியர்
 • D சார்கோப்பிளாசம்

Question - 6

தசைநாரிலுள்ள ஆக்ஸிஜனை சேமிக்கும் நிறமி

 • A மையோகுளோபின்
 • B ட்ரோபோனின்
 • C மையோசின்
 • D ஆக்டின்

Question - 7

தசைநார்களின் செயல் அலகு

 • A சார்கோமியர்
 • B சார்கோபிளாசம்
 • C மையோசின்
 • D ஆக்டின்

Question - 8

தடித்த இழைகளிலுள்ள புரதம்

 • A மையோசின்
 • B ஆக்டின்
 • C பெக்டின்
 • D லியூசின்

Question - 9

மெல்லிய இழைகளிலுள்ள புரதம்

 • A மையோசின்
 • B ஆக்டின்
 • C பெக்டின்
 • D லியூசின்

Question - 10

அடுத்தடுத்த இரண்டு 'Z' கோடுகளுக்கிடையே உள்ள பகுதி

 • A சார்கோமியர்
 • B நுண்குழல்கள்
 • C மையோகுளோபின்
 • D ஆக்டின்