நீட் - இயற்பியல் - இயக்கவியல்

Question - 1

பொருள் ஒன்று ஒய்வு நிலையிலிருந்து ஒரு மாறாத முடுக்கம் 'a' அடைய ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எடுத்துக் கொள்கிறது. பின்னர் அதன் முடுக்கம் குறைந்து 'b' என்ற மாறாத மதிப்பை அடைந்து ஒய்வுநிலையை அடைகிறது. இதற்கு பொருள் எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் t எனில் அது பெரும திசைவேகம் அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் காலம்.

 • A \(\frac { abt }{ (a+b) } \)
 • B \(\frac { (a+b)t }{ ab } \)
 • C \(\frac { t }{ (a+b) } \)
 • D (a+b)t

Question - 2

புவி ஈர்ப்பின் காரணமாக தானாக கீழே விழும் பொருள் ஒன்று இயக்கத்தில் கடைசி நொடியில் கடக்கும் தொலைவு சமம். பொருள் தரையை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் (வினாடிகளில்)

 • A 8
 • B 5
 • C 13
 • D 10

Question - 3

100மீ உயரமுள்ள குன்று ஒன்றிலிருந்து கல் ஒன்று கீழே விடப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் குன்றின் அடிவாரத்திலிருந்து 100மீநொடி-1 திசைவேகத்தில் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி தோட்டாக்கள் சுடப்படுகின்றன. எவ்வளவு நேரத்திற்குப் பிறகு (நொடியில்) தோட்டாவும் கல்லும் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக் கொள்ளும்?

 • A 2
 • B 5
 • C 1
 • D 3

Question - 4

ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவுப் பாதை வழியாக விமானம் ஒன்று 150 கீ.மீ/மணி சீரான திசைவேகத்தில் பறக்கிறது. அரைச் சுற்றுக்குப் பிறகு அதன் திசைவேகத்தில் அடையும் மாற்றம் (கீ.மீ/மணியில்) 

 • A 150
 • B 200
 • C 100
 • D 300

Question - 5

ஒரு இரயிலின் வேகமானது 450மீ தொலைவிற்கு உள்ளாக 60 கி.மீ /மணி என்ற வேகத்திலிருந்து 15 கி.மீ /மணி ஆக குறைக்கப்படுகிறது. எதிர் முடுக்கம் சீராக இருக்குமானால் அது நிற்பதற்கு முன்பாக கடக்கும் தொலைவு

 • A 25 மீ
 • B 30 மீ
 • C 15 மீ
 • D 20 மீ

Question - 6

ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து மேல் நோக்கி செங்குத்தாக 15 மீ/நொடி என்ற வேகத்தில் எறியப்பட்ட கல்லானது 5 நொடியில் நேரத்தில் கோபுரத்தின் அடியை அடைகிறது. கோபுரத்தின் உயரம் (g=10 மீ/நொடி2).

 • A 20 மீ
 • B 45 மீ
 • C 50 மீ
 • D 35 மீ

Question - 7

பையன் ஒருவன் நின்று கொண்டிருக்கும் மின் உயர்த்தி ஒன்று 9.8 மீ.நொடி-1 என்ற மாறாத வேகத்தில் மேல்நோக்கி செல்கிறது. மின் உயர்த்தியினுள் பையன், 2.5 மீ உயரத்திலிருந்து நாணயத்தை கீழே நழுவ விட்டால் மின் உயர்த்தியின் அடிப்பாகத்தை அடைய நாணயம் எடுத்துக் கொள்ளும் காலம். (g-=9.8 மீ/நொடி2).

 • A \(\sqrt {2}\) நொடி
 • B \(\frac { 1 }{ \sqrt { 3 } } \) நொடி
 • C \(\sqrt {3}\) நொடி
 • D \(\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \) நொடி

Question - 8

பலூன் ஒன்று 10 மீ/நொடி வேகத்தில் மேல்நோக்கி செங்குத்தாக செல்கிறது. அது தரையிலிருந்து 400 மீ உயரத்தில் உள்ள போது அதிலிருந்து கல் ஒன்று கீழே விடப்படுகிறது. கல் தரையை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் காலம். (g=10 மீ/நொடி2).

 • A 10 நொடி
 • B 7.5 நொடி
 • C 5 நொடி
 • D 6.5 நொடி

Question - 9

பலூன் ஒன்று 15.7 மீ/நொடி2 என்ற சீரான முடுக்கத்தில் மேல்நோக்கி செங்குத்தாக எழும்புகிறது. ஒரு சமயத்தில் கல் ஒன்று பலூனிலிருந்து மற்றொரு கல் கீழே விடப்படுகிறது. முதலாவது கல் விடப்பட்டதிலிருந்து 6 விநாடிக்குப் பிறகு இரு கற்களுக்கும் இடையேயான தொலைவு

 • A 715 மீ
 • B 816 மீ
 • C 625 மீ
 • D 900 மீ

Question - 10

'v' வேகத்தில் பயணிக்கும் கார் ஒன்றில் β எதிர்முடுக்கம் தோற்றுவிக்கும் தடுப்பியை (Brake) பயன்படுத்தும் போது கார் சிறிது தூரம் சென்று நிற்கிறது. காரின் வேகம் 'nv' ஆக இருந்தால் கார் அதே காலத்தில் அதே தூரம் பயணித்து நிற்குமாறு செலுத்த வேண்டிய எதிர் முடுக்கம்.

 • A n2β
 • B
 • C \(\sqrt{n}\)β
 • D n3β
Facebook
Twitter
Google+
Email