நீட் - இயற்பியல் - மின்காந்த அலைகள்

Question - 1

பாதரச நிறமாலையில் பச்சை வறியோடு தொடர்புடைய அலைநீளம் 5461.A  எனில் அதன் அதிர்வெண்   

 • A 5.49 x 108 MHz
 • B 1.67 x 108 MHz
 • C 5.49 x 1010 MHz
 • D 1.67 x 1010 MHz

Question - 2

மின்காந்த அலை ஒன்று திசைவேகத்தில் பயணிக்கும் ஊடகத்தின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் ஒன்று.ஊடகத்தின் ஒப்புமை விடூதிறன்   

 • A 0.70
 • B 1.434
 • C 1.20
 • D 0.48

Question - 3

புவியில் வளரும் பயிர்களின் வளர்ச்சியை துணைகோளிலிருந்து கண்காணிக்க பயன்படுத்தபடும் அலையின் அலைநீளம்.         

 • A 10-4m 
 • B 1014m 
 • C 10-14m 
 • D 10-8m 

Question - 4

காலத்தைப் பொறுத்து மாறும் மின்னழுத்தம் மின்தேக்குத் திறனுடைய இணைத்தகடு மின்தேக்கி ஒன்று மின்னேற்றம் செய்யப்படும் பொழுது மின்தேக்கின் தகிடுகளுக்கிடையே தோற்றுவிக்கப்படும் கன இடபெயர்ச்சி மின்னோட்டம் 1.5 A.V-ன் மதிப்பு       

 • A 0.75 x 105 Vs-1
 • B 7.5 x 105 Vs-1
 • C 1.33 x105 Vs-1
 • D 1.22 x 106 Vs-1

Question - 5

\(\mu \) உட்புகுதிறன் மற்றும் \(\varepsilon \) விடுபடுதிறன் கொண்ட ஊடகம் ஒன்றின் , வெற்றிடத்தை பொறுத்த ஒளிவில்கல் எண்.  

 • A \(\sqrt { \frac { { \mu }_{ 0 }{ \varepsilon }_{ 0 } }{ \mu \varepsilon } } \)
 • B \(\sqrt { \frac { \mu \varepsilon }{ { \mu }_{ 0 }{ \varepsilon }_{ 0 } } } \)
 • C \(\sqrt { \frac { 1 }{ \sqrt { { \mu }_{ 0 }{ \varepsilon }_{ 0 }\mu \varepsilon } } } \)
 • D \(\sqrt { \frac { \mu }{ { \mu }_{ 0 }{ \varepsilon }_{ 0 } } } \)

Question - 6

மின்காந்த அலை ஒன்றின் மின் மற்றும் காந்த புலங்களுக்கு இடையேயான கட்ட வேறுபாடு 

 • A \(\pi \)/2
 • B \(\pi \)/4
 • C \(\pi \)
 • D 2\(\pi \) அல்லது 0

Question - 7

கீழ்கண்ட மின் காந்த அலைகளில் அதிக அலைநீளம் கொண்டது 

 • A ஒளி அலைகள் 
 • B அகச்சிவப்பு அலைகள்  
 • C புற ஊதா அலைகள் 
 • D ரேடியோ அலைகள் 

Question - 8

\(\mu \) மற்றும் \(\varepsilon \) என்பவை விடூதிறன் மற்றும் உட்புகுதிறன் ஆகியவற்றைக் குறித்தால் \(\frac { 1 }{ \mu \varepsilon } \) என்பதன் பரிமாணம்    

 • A [LT-1]
 • B [L2T-2]
 • C [L-1T]
 • D [L-2T2]

Question - 9

வெற்றிடத்தில் காமாக்கதிரின் வேகத்திற்கும் ரேடியோ அலையின் வேகத்திற்கும் இடையேயான தகவு     

 • A 1
 • B 10
 • C 105
 • D 1.5

Question - 10

ஒரு சமதள மின்காந்த அலையின் காந்தப்புலம் By = 8 x 10-7 sin (2 x1011t + 350\(\pi\)x) என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .அதனோடு தொடர்புடைய அலைவுரும் மின் புலத்தின் மதிப்பு.Vm-1அலகில்  

 • A 2400 sin (2 x1011t + 350\(\pi\)x)
 • B 240 sin (2 x1011t + 350\(\pi\)x)
 • C 8 x10-7 sin (2 x1011t + 350\(\pi\)x)
 • D 8 x10-7 sin (2 x1011t + 350\(\pi\)z)
Facebook
Twitter
Google+
Email