நீட் - இயற்பியல் - கதிர்வீ ச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு

Question - 1

ஒரு எலக்ட்ரான் மற்றும் ஒரு ஃபோட்டான் ஒவ்வொன்றின் அலைநீளமும் 2\(\mathring { A } \) எனில் அவற்றின் உந்தங்களின் தகவு மற்றும் இயக்க அற்றல்களின் தவவு முறையே, (h=6.6x10-34Js;c=3x108ms-1,me=9 x 10-31kg  என்க)

 • A 1:1;11:1800
 • B 1:2;11:180
 • C 2:1;11:1800
 • D 1:1;11

Question - 2

ஒளியின் வேகத்தில் \(\frac{1}{100}\) திசைவேகத்துடன் இயங்கும் ஒரு புரோட்டானுடன் தொடர்புடைய டி பிராலி அலைநீளம் (mp=1.67 x   10-27 kg; h = 6.6 x 10-34 Js).

 • A 1.32\(\mathring { A } \)
 • B 1.32 x 10-3\(\mathring { A } \)
 • C 2.65 x 10-3\(\mathring { A } \)
 • D 2.65 \(\mathring { A } \)

Question - 3

150Volt மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்கப்படும் எலக்ட்ரானின் டி பிராலி அலைநீளம்  

 • A 1\(\mathring { A } \)
 • B 0.5\(\mathring { A } \)
 • C 0.1\(\mathring { A } \)
 • D 1\(\mathring { A } \)

Question - 4

ஒரு குறிப்பிட்ட உலோக பார்ப்பானது \(\lambda \) அலைநீளம் கொண்ட ஓர் ஒற்றை நிற ஒளியினால் ஒளியூட்டப்படுகிறது.இந்த கதிர்விச்சுக்கு ஒளி மின்னோட்ட நிறுத்து மின்னழுத்தம் 5eVo. இதே பார்ப்பானது 2\(\lambda \) அலைநீளம் கொண்ட ஒளியால் ஒளியூட்டும்ப்போது நிறுத்து மின்னழுத்தம் 2eVo. பரப்பின் பயன் தொடக்க அதிர்வெண்  

 • A 3\(\lambda \)
 • B 6\(\lambda \)
 • C \(\lambda \)
 • D 4\(\lambda \)

Question - 5

3eV ஒளி மின்னோட்ட வெளியேற்று ஆற்றல் கொண்ட உலோகத்தக்கட்டின் மீது விழுகின்றன.வெளியிடப்பட்ட ஒளி ஃபோட்டான்கள் விழுகின்றன. வெளியிடப்பட்ட ஒளி எலக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றல் 

 • A \(\ge \)2eV 
 • B <2eV 
 • C \(\le \)eV 
 • D >2eV 

Question - 6

ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு -துகள் ஆகியவை ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்கப்படுகிறது  எனில் அவற்றின் வேறுபாட்டால் டி பிரலி அலை நிளங்களின் விகிதம் முறையே 

 • A 1:2\(\sqrt 2\)
 • B 2\(\sqrt 2\):1
 • C 1:\(\sqrt 2\)
 • D \(\sqrt 2\):1

Question - 7

சிறிய மற்றும் பிரகாசமான ஒளி மூலம் ஒன்று ஒளிமின்கலன் ஒன்றிலிருந்து 1m தொலைவிலிருந்து ஒளிமின்கலனை ஒளியூட்டும் போது அதிலிருந்து ஒரு விநாடியில் பெருமை எண்ணிக்கையிலான ஒளி எலக்ட்ரான்கள் உருவாகின்றன. அதே ஒளிமூலம் மின்கலனிற்கு எதிரான திசையில் 50cm தூரம் நகர்த்தினால் ஒரு விநாடியில் வெளியிடப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்றப்படும் மாற்ற விகிதம்.

 • A 2.25
 • B \(\frac { 1 }{ 2.25 } \)
 • C 0.25
 • D \(\frac { 1 }{ 0.25 } \)

Question - 8

எலக்ட்ரான் ஒன்று V வோல்ட் மின்னழுத்தத்தினால் முடுக்கப்படும் பொது அதனோடு தொடர்புடைய டி பிராலி அலையின் நீளம்\(\lambda \) . இதனை \(\lambda \)விலிருந்து 6\(\lambda \)க்கு உயர்த்த கொடுக்கப்பட வேண்டிய மின்னழுத்தம் 

 • A \(\frac { V }{ 6 } \)
 • B \(\frac { V }{ 12 } \)
 • C \(\frac { V }{ 36 } \)
 • D

Question - 9

6600\(\mathring { A } \)அலைநீளமுடைய ஒளியை உமிழும் 32 W மூலத்தினால் ஒரு நொடியில் உமிழப்பட்ட ஃபோட்டான்களின் எண்ணிகை

 • A 36x1021
 • B 36x1018
 • C 36x1019
 • D 10x1019

Question - 10

\({ \lambda }_{ 1 }\)அலைநீளமுடைய ஒளியானது ஒளிமின்கலனின் கேதோடின் மீது விழும் பொது நிறுத்து மின்னழுத்தம் V.\({ \lambda }_{ 1 }\) அலைநீளமுடைய மற்றோரு ஒளி அதே தகட்டின் மீது விழும்போது நிறுத்து மின்னழுத்தம் 3V.V என்பது சமம்?

 • A \(\frac { hc }{ 2e } \left( \frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } -\frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } \right) \)
 • B \(\frac { hc }{ 3e } \left( \frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } -\frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } \right) \)
 • C \(\frac { hc }{ e } \left( \frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } -\frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } \right) \)
 • D \(\frac { 2hc }{ } \left( \frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } -\frac { 1 }{ { \lambda }_{ 2 } } \right) \)
Facebook
Twitter
Google+
Email