நீட் - வேதியியல் - கரைசல்கள்

Question - 1

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரி? 

 • A ஒரு கரைசலின் மோலாரிட்டி வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது அல்ல 
 • B ஒரு கரைசலின் மோலாலிட்டி வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது அல்ல 
 • C மொலாரிட்டியின் அலகு mol-1 L-1.  
 • D மொலாலிட்டியின் அலகு mol L-1.  

Question - 2

250 ml, 0.25 M  கரைசலில் உள்ள நீரற்ற Na2CO3 யின் அளவு     

 • A 6.0 g 
 • B 6.625 g
 • C 66.25 g
 • D 6.225 g

Question - 3

ஒரு கரைசலில், ஒரு கரைபொருள் துணுக்கு அளவில் இருப்பின், அதன் செறிவு இவ்வாறு கொடுக்கப்படுகிறது: 

 • A ppm 
 • B மில்லி கிராம் சதவீதம் 
 • C ஒரு மில்லியனில் கிராம் 
 • D மைக்கா கிராம் சதவீதம் 

Question - 4

MB மோலார் நிறையுடைய, WBg கரைபொருளானது WAg  கரைப்பானில் கரையும் எனில், கரைசலின் மொலாரிட்டியானது        

 • A \(\frac{W_{B}}{M_{B}}\times \frac{1000}{W_{A}}\)
 • B \(\frac{W_{A}}{M_{B}}\times \frac{1000}{W_{B}}\)
 • C \(\frac{W_{B}}{W_{A}}\times \frac{M_{B}} {1000}\)
 • D \(\frac{W_{A}}{W_{B}}\times \frac{M_{B}} {1000}\)

Question - 5

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இவற்றில், எது மாறுகிறது?  

 • A மோலாலிட்டி 
 • B கரைபொருள் எடை பின்னம் 
 • C மோலாரிட்டி 
 • D மோல் பின்னம் 

Question - 6

மோலார் பின்னத்தின் அலகு 

 • A mol/L  
 • B mol/L2  
 • C mol.L  
 • D அலகு இல்லை 

Question - 7

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது ரவோல்ட் விதியைக் குறிப்பிடப்படுகிறது 

 • A ஆவி அழுத்தக்குறைவு கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம் 
 • B ஒப்பு ஆவி அழுத்தக் குறைவு கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம் 
 • C ஒப்பு ஆவி அழுத்தக் குறைவு கரைப்பானின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம்  
 • D கரைசலின் ஆவி அழுத்தம்,   கரைப்பானின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம்  

Question - 8

ரவோல்ட் விதியிலிருந்து நேர்குறிவிலகலை காண்பிக்கும் இணைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு 

 • A அசிட்டோன் - குளோரோபார்ம் 
 • B நீர் - HCl  
 • C எத்தனால் - அசிட்டோன் 
 • D குளோரோபார்ம் - பென்சீன் 

Question - 9

இரு நீர்மங்களின் அசிட்யோட்ரோபிக் கரைசலின் கொதிநிலை இரு கூறுகளின் கொதிநிலையை விட எப்போது குறைவு?   

 • A ரவோல்ட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விலகலடையும் போது 
 • B ரவோல்ட் விதியிலிருந்து நேர்குறி விலகலடையும் போது 
 • C ரவோல்ட் விதியிலிருந்து விலகாத போது 
 • D ரவோல்ட் விதிக்கு உட்படும் போது 

Question - 10

எதற்கு ராவோல்ட் விதி பொருந்தாது? 

 • A 1 M NaCl 
 • B 1 M யூரியா 
 • C 1 M  குளுக்கோஸ் 
 • D 1 M சுக்ரோஸ் 
Facebook
Twitter
Google+
Email