நீட் - வேதியியல் - ஆல்கஹால், பீனால் மற்றும் ஈதர்கள்

Question - 1

அடர் H2SO4 பயன்படுத்தி, ஓரிணையை, ஈரிணையை மற்றும் மூவிணைய ஆல்கஹால்களை எளிதில் நீர் நீக்கம் செய்யும் சரியான வரிசை

 • A மூவிணைய > ஈரிணைய > ஓரிணையை
 • B ஓரிணையை > ஈரிணைய > மூவிணைய
 • C ஈரிணைய > மூவிணைய > ஓரிணையை
 • D ஈரிணைய > ஓரிணையை > மூவிணைய

Question - 2

ஏரி சாராயத் (Rectified sprit) தில் உள்ளது

 • A 75.0% ஆல்கஹால்
 • B 85.5% ஆல்கஹால்
 • C 95.6% ஆல்கஹால்
 • D 100.0% ஆல்கஹால்

Question - 3

கிளிசெராலில் உள்ளது

 • A 3 ஓரிணைய ஆல்கஹால் தொகுதிகள்
 • B 3 ஈரிணைய ஆல்கஹால் தொகுதிகள்
 • C 1 ஓரிணைய ஆல்கஹால் மற்றும் 2 ஈரிணைய ஆல்கஹால் தொகுதிகள்
 • D 2 ஓரிணைய ஆல்கஹால் மற்றும் 1 ஈரிணைய ஆல்கஹால் தொகுதிகள்

Question - 4

அல்கைல் ஹேலைடு தயாரிக்க கீழ்கண்ட எந்த வினை(கள்) பயன்படுத்தப்படலாம்?
\((I)\quad { CH }_{ 3 }-{ CH }_{ 2 }-OH+HCl\overset { { ZnCl }_{ 2 }(Anhy) }{ \longrightarrow } \)
\((II)\quad { CH }_{ 3 }-{ CH }_{ 2 }-OH+HCl\longrightarrow \)
\((III)\quad { \left( { CH }_{ 3 } \right) }_{ 3 }{ C }-OH+HCl\longrightarrow \)
\((IV)\quad { \left( { CH }_{ 3 } \right) }_{ 2 }{ C }H-OH+HCl\overset { { Zncl }_{ 2 }(Anhy) }{ \longrightarrow } \)

 • A (I), (III) & (IV) மட்டும்
 • B (I) & (II) மட்டும்
 • C (IV) மட்டும்
 • D (III) & (IV) மட்டும்

Question - 5

கீழ்க்கண்ட காரணிகளில் எது 3, 3-டைமெத்தில் பியூட் -1-ஈனை, 3, 3-டைமெத்தில் பியூட்டேன் -2-ஆக மாற்றும்?

 • A (i) H2SO4  (ii) H2O
 • B (i) (CH3COO)2 Hg/THF  (ii) H2O  (iii) NaBH4 /OH-
 • C (i) B2H6  (ii) H2O2 /NaOH
 • D (i) (CO + H2) / [Co(CO)4]2  (ii) H2/Ni

Question - 6

கீழ்கண்ட வினைகளில் எது சப்பானிபிக்கேஷன் எனப்படுகிறது?

 • A \(RCOOR'\overset { { LiAlH }_{ 4 } }{ \longrightarrow } { RCH }_{ 2 }OH+R'OH\)
 • B \(RCOOR'+NaOH\longrightarrow RCOONa+R'OH\)
 • C \(RCOOR'\overset { { NaBH }_{ 4 } }{ \longrightarrow } RCHO+R'OH\)
 • D \(RCOOH+R'OH\overset { { H }^{ + } }{ \longrightarrow } RCOOR'+{ H }_{ 2 }O\)

Question - 7

இதிலிருந்து மெத்தனால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

 • A நீர்வாயு + H2
 • B நீர்வாயு + CH4
 • C நீர் + CH4
 • D CH3Cl + NaOH

Question - 8

கீழ்கண்ட நோதிகளில் குளுக்கோஸை எத்தனாலாக மாற்றுவது எது?

 • A இன்வர்டேஸ்
 • B சைமேஸ்
 • C மால்டேஸ்
 • D கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்

Question - 9

கியூமின் முறையின் உபபொருள்

 • A எத்தனால்
 • B எத்தனேல்
 • C புரோப்பனோன்
 • D சைக்ளோ ஹெக்சனோன்

Question - 10

CH3COOH உடன் வினைபுரிந்து எஸ்டர் உருவாதலில், ஆல்கஹால்களின் வினை வரிசை

 • A CH3OH > 1o > 2o > 3o
 • B 3o > 2o > 1o > CH3OH
 • C 3o > 2o > CH3OH > 1o
 • D 1o > CH3OH > 2o > 3o
Facebook
Twitter
Google+
Email