நீட் - வேதியியல் - புறப்பரப்பு வேதியியல்

Question - 1

ஒரு தொங்கலிலிருந்து ஒரு கூழ்மம் உருவாவது

 • A கூழ்மமாக்கல்
 • B தொகுப்பு முறை
 • C வண்டலாக்குதல்
 • D துண்டுதுண்டாக்குதல்

Question - 2

ஒரு மின்னழுத்ததில் கூழ்மத் துக்லகள் இடம் பெயர்வது

 • A பிரௌலியன் இயக்கம்
 • B மின்னாற் சவூட்டு பரவல்
 • C மின்னாற் கூழ்ம பிரிப்பு
 • D மின்முனைக் கவர்ச்சி

Question - 3

வலிமைமிகு விசைகளால் பரப்பில் கவரப்படுதல் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

 • A வேதிப்பரப்புக் கவர்ச்சி 
 • B இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சி
 • C மீள் பரப்புக் கவர்ச்சி
 • D மேற்கண்டவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று

Question - 4

ஊக்குவிக்கப்பட்ட கரியின் மீது அசிடிக் அமிலம் பரப்பில் கவரப்படுத்தல் 

 • A பரப்பில் கவர்பவர்
 • B பரப்புக் கவரும் பொருள்
 • C பரப்பில் கவரப்பட்ட பொருள்
 • D உறிஞ்சுபவர்

Question - 5

நிலைமாறு மிசெல் செரிவில் (CMC யில்) ஒருங்கிணைத்த துகள்களின் மூலக்கூறுகள்

 • A சிதைகின்றன
 • B ஒன்று சேர்கின்றன
 • C பிரிகையடைகின்றன
 • D இவற்றில் எதுவுமில்லை

Question - 6

இதில் பரப்புக் கவர்ச்சியானது பல அடுக்குகளாகும்.

 • A இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சி
 • B வேதியல் பரப்புக் கவர்ச்சி
 • C இரண்டும்
 • D இவற்றில் ஏதுமில்லை

Question - 7

இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சியில் பரப்புக் கவர்ச்சியைப் பொறுத்தளவில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியல்ல?

 • A திண்மங்களின் மீதான பரப்புக் கவர்ச்சி மீள் தன்மையுடையது
 • B வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பரப்புக் கவர்ச்சி அதிகரிக்கிறது
 • C பரப்புக் கவர்ச்சி உடனடி நிகழ்வாகும்
 • D பரப்புக் கவர்ச்சி என்தால்பி மற்றும் என்ட்ரோபி இரண்டும் எதிர்க்குறியீடு உடையது

Question - 8

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது உடன் பணியாற்று கூழ்மமாகும்? (associate colloid)

 • A புரதம் + நீர்
 • B சோப் + நீர்
 • C ரப்பர் + பென்சீன்
 • D பால்

Question - 9

உண்மைக் கரைசலிலுள்ள கரைபொருள் துகளின் பருமன் Vs ஆனது கூழ்மத்துகளின் பருமன் Vc உடன் ஒப்பிடும் போது 

 • A \(\frac { Vc }{ Vs } \approx { 10 }^{ 3 }\)
 • B \(\frac { Vc }{ Vs } \approx { 10 }^{ -3 }\)
 • C \(\frac { Vc }{ Vs } \approx { 10 }^{ 23 }\)
 • D \(\frac { Vc }{ Vs } \approx 1\)

Question - 10

1M 50 மிலி ஆக்சாலிக் அமிலம் (மூ.நி= 126) ஆனது 0.5 g மரக்கரியுடன் குலுக்கப்படுகிறது.பரப்புக்கவர்ச்சிக்குப் பின் கரைசலில் இருத்துச்செறிவு 0.5 M ஆகும்.ஒரு கிராம் கரியின் மீது பரப்புக் கவரப்படும் ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் அளவு யாது?

 • A 3.15 g
 • B 1.575 g
 • C 6.3 g
 • D 12.60 g
Facebook
Twitter
Google+
Email