நீட் - வேதியியல் - அணைவுச் சேர்மங்கள்

Question - 1

கீழ்கண்ட அயனிகளில் மிக அதிக பாராக்காந்தத் தன்மையுடைது எது? 

 • A [Cr(H2O)6]3+
 • B [Fe(H2O)6]3+
 • C [Ni(H2O)6]2+
 • D [Zn(H2O)4]2+

Question - 2

K2MnO4 மற்றும் KMnO4 ஆகியன இரண்டும் நிற முடைய அணைவுச் சேர்மங்களாகும். இதற்கு காரணம்  

 • A இரண்டிலும் d - d இடப்பெயர்ச்சி
 • B இரண்டினும் மின்சுமை மாற்றம்
 • C K2MnO4 ல் d - d இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் KMnO4 ல் மின்சுமை மாற்றம் 
 • D KMnO4ல் d - d இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் K2MnO4 ல் மின்சுமை மாற்றம்  

Question - 3

கீழ்கண்டவற்றில் நிறமுடையது எது? 

 • A CuCI
 • B K3[Cu(CN)4]
 • C CuF2
 • D [Cu(CH3CN)4]BF4

Question - 4

NiCI 42- மற்றும் Ni(CN)42- ஆகியவற்றில் Ni2+ ன் இனக்கலப்பு நிலை 

 • A இரண்டும் sp3
 • B இரண்டும் dsp3
 • C sp3 மற்றும் dsp2
 • D dsp2 மற்றும் sp3

Question - 5

இதில் C-O பிணைப்புத்தரம் மிகக்குறைவு ஆகும்.  

 • A Mn(CO)63-
 • B Fe(CO)5
 • C Cr(CO)6
 • D V\({ (CO) }_{ 6 }^{ - }\)

Question - 6

K4[Ni(CN)4] என்ற அணைவுச் சேர்மத்தில் Ni ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்

 • A 4
 • B 2
 • C 1
 • D 0

Question - 7

கீழ்க்கண்டவற்றில் மிகவும் நிலையான அணைவுச் சேர்மம்

 • A [Fe(H2O)6]3+
 • B [Fe(NH3)6]3+
 • C [Fe(C2O4)3]3-
 • D [Fe(CN)6]3-

Question - 8

Cu2+ ன் நீர்த்த கரைசலுடன் அதிகளவு CN- அயனிகளை சேர்க்கும் போது கிடைக்கும் விளை பொருள் 

 • A [Cu(CN)4]2-
 • B Cu(CN)2
 • C [Cu(CN)4]3-
 • D CuCN

Question - 9

[Ni(NH3)6]2+ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தில், உலோக அயனியின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு (Niன் அணு எண் = 28)    

 • A t62g eg2
 • B t42g e2g
 • C t42geg4
 • D t52geg3

Question - 10

CO வில் C - O ன் நீளம் 1.28 \(\mathring { A } \) . Fe(CO)5 என்ற கார்பனைலில் அதன் எதிர்பார்க்கப்படும் அளவு ( \(\mathring { A } \) அலகில்)

 • A 1.58
 • B 1.28
 • C 1.78
 • D 1.118
Facebook
Twitter
Google+
Email