நீட் - உயிரியல் - பூக்கும் தாவரங்களின் புற அமைப்பியல்

Question - 1

கருவின் முளைவேர் தோற்றுவிப்பது

 • A முதல்நிலை வேர் 
 • B இரண்டாம்நிலை வேர் 
 • C மூன்றாம்நிலை வேர்  
 • D வேற்றிட வேர் 

Question - 2

தண்டுத் தொகுதியை தோற்றுவிப்பது

 • A முளை வேர் 
 • B முளை கருத்து 
 • C விதையிலைகள்  
 • D ஹைபோகாட்டில் 

Question - 3

முதன்மை வேரும் அதன் கிளைகளும் தோற்றுவிப்பது

 • A ஆணி வேர்த்தொகுதி  
 • B சல்லி வேர்த்தொகுதி  
 • C வேற்றிட வேர்த்தொகுதி  
 • D ஹாஸ்டோரிய 

Question - 4

ஆணிவேர்த் தொகுதி பொதுவாகக்  காணப்படுவது   

 • A ஒருவத்திலைத் தாவரங்கள் 
 • B தொற்றுது தாவரங்கள் 
 • C இருவத்திலைத் தாவரங்கள் 
 • D இடைநிலைத்  தாவரங்கள் 

Question - 5

தாவரத்தின் முதல்நிலை வேர் குறுகிய காலமே வாழ்கிறது.அதன் பின் தண்டின் அடியில் பல வேர்கள் தோன்றி தோற்றுவிப்பது.  

 • A ஆணி வேர்த்தொகுதி 
 • B வேற்றிட வேர்த்தொகுதி 
 • C மூன்றாம் நெல்லை வேர்த்தொகுதி
 • D சல்லி வேர்த்தொகுதி

Question - 6

சல்லி வேர்த்தொகுதி காணப்படுவது 

 • A மாமரம்
 • B கோதுமை செடி 
 • C யூகாலிப்ட்ஸ்   
 • D வேப்பமரம்

Question - 7

முளைவேரைத் தவிர தாவரங்களின் பிற பாகாகலிருந்து தோன்றும் வேர்கள் அழைக்கப்படுவது     

 • A ஆணி வேர் 
 • B ஹாஸ்டோரியா  
 • C வெலாமன் 
 • D வேற்றிட வேர்கள் 

Question - 8

கீழ்கண்டவற்றுள் வேர்த்தொகுதியின் பண்பு அல்லாதது எது?   

 • A தாவரவளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துபவைகளை தயாரித்தல்  
 • B ஒளிச்சேர்க்கை   
 • C நிலைத்திருக்கச் செய்தல்   
 • D உணவுப் பொருட்களை சேமித்தல்  

Question - 9

வேரின் நுனியைப் பாதுகாக்கும் தொப்பி போன்ற அமைப்பு  

 • A வேர்த்தூவிகள் 
 • B வேர்முடி 
 • C வெலாமன்  
 • D நிமட்டோபோர்கள் 

Question - 10

கணுக்களும் கணுவிடைத் பகுதிகளும் மொட்டுகளும் காணப்படாது  

 • A தண்டுகளில்
 • B ரைசோம்களில் 
 • C கிழங்குகளில்
 • D வேர்களில் 
Facebook
Twitter
Google+
Email