நீட் - உயிரியல் - விலங்குலகம்

Question - 1

உயிரணு கொண்ட அமைப்பு காணப்படும் விலங்கு

 • A ஒரு செல் உயிரி
 • B குழியுடலிகள்
 • C புழுக்கள்
 • D கணுக்காலிகள்

Question - 2

செல் குழுக்களின் இருக்கமற்ற தன்மை,திசு அல்லது உறுப்புகளை உருவாக்காமல் உள்ள நிலை.

 • A ஒரு செல் உயிரி
 • B கடற்பஞ்சு
 • C குழியுடலிகள்
 • D டினோபோரன்ஸ்

Question - 3

ஒரு துளைக் கொண்ட செரிமான மண்டலம் வாய் மற்றும் மலக்குழாய் பகுதியாக செயல்படுவது.

 • A அனலிடா
 • B கணுக்காலிகள் 
 • C தட்டைப்புழுக்கள்
 • D மெல்லுடலிகள்

Question - 4

குழியுடலிகள்,டினோபோர்கள் மற்றும் முட்தோலிகளில் இருப்பது

 • A சீரமைப்பு அற்றவை
 • B ஆரச் சீரமைப்பு
 • C இருபக்க சமசீரமைப்பு
 • D இவற்றில் ஏதுமில்லை

Question - 5

பெரும்பாலும் கடற்பஞ்சுகள்

 • A சீரமைப்பு அற்றவை 
 • B ஆரச் சீரமைப்பு
 • C இருபக்க சமசீரமைப்பு
 • D இவற்றில் ஏதுமில்லை

Question - 6

விலங்குகளில்,செல்கள் கருவின் மூல அடுக்குகளில் இரண்டு அடுக்குகளாக அமைந்திருப்பது

 • A இருநிலை வளர்ச்சி
 • B ஈரடுக்கு செல்கள்
 • C மூவுருவ வளர்ச்சி
 • D மூவடுக்கு செல்கள்

Question - 7

செல்சுவற்றின் மைய கருவின் மூவடுக்குகளை எவ்வாறு அழைப்பார்கள்?

 • A புற அடுக்கு
 • B உட்புற அடுக்கு
 • C இடைப்பசை
 • D இடையடுக்கு

Question - 8

உடற்குழியற்ற விலங்குகளை எவ்வாறு கூறுவர்?

 • A உடற்குழி உடையவை
 • B பொய்யான உடற்குழி உடையவை
 • C உடற்குழியற்றவை
 • D இரத்தக் குழியுடையவை

Question - 9

உருளைப்புழுக்கள் என்றால்

 • A உடற்குழி உடையவை
 • B பொய்யான உடற்குழி உடையவை
 • C உடற்குழியற்றவை
 • D இவற்றில் ஏதுமில்லை

Question - 10

செல்வளைய உருவ கூறாக்கத்தை எதனில் காண முடியும்?

 • A பைலா(நத்தை)
 • B நட்சத்திரமீன்
 • C நீரிஸ்
 • D மண்புழுக்கள்
Facebook
Twitter
Google+
Email