நீட் - உயிரியல் - இனப்பெருக்க நலன்

Question - 1

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி ஆரோக்கியமான இனப்பெருக்கம் என்பது

 • A ஆரோக்கியமாக, பணிகளை மேற்கொள்ளும் இனப்பெருக்க உறுப்புகள்
 • B ஆரோக்கியமான உடல்
 • C இனப்பெருக்கம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்திலும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது
 • D ஆரோக்கியமான இனப்பெருக்க உறுப்புக்களை கொண்ட உடல்

Question - 2

உலக சுகாதார நிறுவன அமைப்பின் கூற்றுப் படி கீழ்கண்டவற்றுள் ஆரோக்கிய இனப்பெருக்கம் அல்லாதது

 • A உடல்
 • B உணர்வு
 • C சமுதாயம்
 • D சுற்றுசூழல்

Question - 3

கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த பிரச்சினை ஆண்-பெண் விகிதத்தை பாதிக்கும்.

 • A அதிக மக்கட் தொகை பெருக்கம்
 • B பெண் சிசுக்கொலை அதிகரிப்பு
 • C பாலுணர்வு பற்றிய தவறான புரிதல்
 • D செக்ஸ் தொடர்பான குற்றங்கள்

Question - 4

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்தப் பிரச்சினை ஆரோக்கியமான இனப்பெருக்கத்தை பாதிக்கிறது?

 • A மக்கள் தொகை பெருக்கம்
 • B பெண் சிசு கொலை
 • C செக்ஸ் தொடர்பான குற்றங்கள்
 • D பால்வினை நோய்கள்

Question - 5

எய்ட்ஸ் எனும் நோய் எவ்வழியில் பரவுகிறது?

 • A பால்வினை நோய்கள்
 • B ஊசிகள் மூலம்
 • C ஃபோமைட் மூலம்
 • D டிராப்லெட் நியூளியஸ்

Question - 6

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதை பற்றி பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊக்குவித்தல் வேண்டும்?

 • A இனப்பெருக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வு
 • B பாலியல் கல்வி
 • C எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு
 • D பிறப்புக் கட்டுப்பாடு முறைகள்

Question - 7

ஆம்னியோ செண்டஸிஸ் என்பது

 • A மரபியல் பரிசோதனை
 • B கருவிலிருக்கும் குழந்தையின் குரோமோசோம் பற்றிய பரிசோதனை
 • C ஆணா பெண்ணா எனும் கரு பரிசோதனை
 • D காரியோடைப் பரிசோதனை

Question - 8

உலகத்தில் ஒவ்வொரு _________ மனிதனும் இந்தியன்.

 • A மூன்றாவது
 • B நான்காவது
 • C ஐந்தாவது
 • D ஆறாவது

Question - 9

கீழ்கண்டவற்றுள் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்திற்கான காரணம் அல்லாதது

 • A இறப்பு விகிதம் வெகுவாக குறைதல்
 • B மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் குறைதல்
 • C குழந்தை இறப்பு விகிதம் வெகுவாக குறைதல்
 • D நோய் தடுப்பு முறைகள்

Question - 10

புள்ளி விவரம் என்பது

 • A குடும்ப கட்டுப்பாடு
 • B பெடிகிரி அட்டவணை
 • C மக்கள் தொகை பற்றிய புள்ளி விவரம்
 • D மக்கள் தொகை அறிக்கை
Facebook
Twitter
Google+
Email