நீட் - உயிரியல் - நரம்பியல் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைவு

Question - 1

நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு என்பது

 • A நெஃப்ரான்
 • B நியூரான் 
 • C ஆக்ஸான்
 • D டெண்டிரான்

Question - 2

மைய நரம்பு மண்டலம் இவற்றை உள்ளடக்கியவை

 • A மூளை
 • B தண்டுவடம்
 • C மூளை மற்றும் தண்டுவடம் இரண்டும் 
 • D உணர் இழைகள்

Question - 3

திசுக்கள்/உறுப்புகளிலிருந்து மைய நரம்பு மண்டலத்திற்கு தூண்டுதலை கடத்துவது

 • A உணர் இழைகள்
 • B இயக்க இழைகள்
 • C மூளை நரம்புகள்
 • D தண்டு வாட நரம்புகள்

Question - 4

நியூரான் உள்ளடக்கியவை

 • A செல் உடலம்
 • B டெண்டிரைட்டுகள்
 • C ஆக்ஸான்
 • D மேற்கூறிய அனைத்தும்

Question - 5

 ________களின் சைட்டோபிளாசத்தில் நிசில் துகள்கள் காணப்படுகின்றன

 • A செல் உடலம் மற்றும் சிறுநரம்பு இழை
 • B சிறுநரம்பு இழைகளில் மட்டும்
 • C நரம்பிழைத்தண்டு
 • D செல் உடலத்தில் மட்டும்

Question - 6

கண்ணின் விழித்திரையில் காணப்படும் நியூரான் வகை

 • A பல முனை
 • B இரு முனை
 • C ஒரு முனை
 • D பொய்யான ஒரு முனை

Question - 7

ஒரு ஆக்ஸான் மற்றும் இரண்டும் அல்லது மேற்பட்ட டெண்டிரைட்டுகளுடைய நியூரான்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன.

 • A ஒரு முனை
 • B பொய்யான ஒரு முனை
 • C இரு முனை
 • D பல முனை

Question - 8

செல் உடலத்தில் ஒற்றை ஆக்ஸானுடன் மட்டுமே உள்ள பண்புகள் உடையது.

 • A ஒரு முனை நியூரான்
 • B பொய்யான ஒரு முனை நியூரான்
 • C இரு முனை நியூரான்
 • D பல முனை நியூரான்

Question - 9

இரண்டு மையலின் உறைகளின் இடைவெளிகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

 • A ஸ்வான் செல்கள்
 • B ரேன்வியரின் கணுக்கள்
 • C சினாப்டிக் குமிழ்
 • D ஆக்ஸான்

Question - 10

மையலின் நரம்பு உறைகள் இதில் காணப்படும்

 • A தண்டுவட நரம்புகள்
 • B மூளை நரம்புகள்
 • C தண்டுவடம் மற்றும் மூளை நரம்புகள் இரண்டும்
 • D உடல நரம்பு மண்டலம்
Facebook
Twitter
Google+
Email