நீட் - உயிரியல் - சுற்றுச்சூழல் பிரச்னைகள்

Question - 1

நிலக்கரியால் இயக்கப்படும் மின் நிலையங்களில் மின் நிலை வீழ்ப்படிவு வீழ்த்திகள் உதவியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது 

 • A SO2
 • B NO2
 • C SPM
 • D CO

Question - 2

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தொழிற்சாலை மற்றும் வீட்டுக் கழிவுகளுக்கு பரிந்துரைத்துள்ள BOD  அளவு 

 • A <3.0 ppm 
 • B <10 ppm
 • C <100 ppm
 • D CO2

Question - 3

கீழ்க்கண்டவற்றில் BOD யினை  அதிகரிக்கும் அளவில் வரிசைப்படுத்து. வீட்டுக்கழிவு -(S), டிஸ்டில்லரி கழிவு (DE), காகித ஆளை கழிவு (PE), சர்க்கரை ஆலைக்கழிவு (SE)

 • A SE<S<PE<DE
 • B SE<PE<S<DE
 • C PE<S<SE<DE
 • D S<DE<PE<SE

Question - 4

கீழ்க்கண்டவற்றில் புவி வெப்பமடைய காரணமான கண்ணாடி இல்ல வாயுவின் சரியான விகிதம் எது?

 • A CFCs14%,CH 20%
 • B CO2 40%,CFCs 30%
 • C N2O6%,CO2 86%
 • D CH4 20%, N2O18%

Question - 5

காற்று மண்டலத்தில் கார்பன்-டை- ஆக்ஸைடின் அளவு 

 • A 0.031 %
 • B 0.34 %
 • C 3.34 %
 • D 4 %

Question - 6

இனி வருங்காலங்களில் தோல் தொடர்பான வியாதிகள் அதிகமாகும். அதற்கு காரணம் 

 • A காற்று மாசுபாடு 
 • B டிடர்ஜன்டுகள் பயன்படுத்துதல் 
 • C நீர் மாசுபாடு 
 • D ஓசோன் படலக் குறைபாடு 

Question - 7

இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்தும் பொருள் எது?

 • A ஏரோசால் 
 • B CO 
 • C PAN 
 • D CO2 

Question - 8

காற்று மாசுபடுத்தலுக்கு  சரியானது எது?
(i) காட்டுத் தீ மற்றும் எரிமலை புகை தன காரணம்
(ii) புதைபடிவ எரிபொருள் வாகனங்களில் எரிக்கப்படுவதால் வெளிவரும் SO2,CO2 மற்றும் NO2
(iii) CO சுவாசித்தல் CO2 உடன் போட்டியிடுகிறது 

 • A i & ii சரியானவை 
 • B i & iii சரியானவை 
 • C ii & iii சரியானவை 
 • D i, ii & iii சரியானவை 

Question - 9

கீழ்கண்டவற்றை இணைக்கவும்

தொகுதி 1 தொகுதி 2
பாலிதீன்  சிதையக்கூடியது 
காகிதம்  மாசுபடுத்தும் வாயு 
புகை  சிதையாதது 
கார்பன் மோனாக்ஸைடு  மாசுபடுத்தும் துகள் 
 • A 1d :2c :3b ;4a 
 • B 1b:2c:3d:4a
 • C 1c:2a:3d:4b
 • D 1c:2d:3a:4b

Question - 10

கீழ்க்கண்டவற்றுள் காற்று மாசுபடுதலை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படாதது எது?

 • A மின் நிலை பதிவு வீழ்த்தி 
 • B வினையூக்க மாசு அகற்றி 
 • C காது உரை மாட்டி 
 • D ஸ்கிரப்பர் 
Facebook
Twitter
Google+
Email