நீட் - வேதியியல் - p-தொகுதி தனிமங்கள்

Question - 1

BiCl3 கரைசலுடன் அதிகளவு நீர் சேர்க்கும் போது

 • A BiCl3 ன் அயனியதால் அதிகரிக்கிறது
 • B Bi(OH)3 என்ற வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றுகிறது
 • C BiCl3 நீராற்பகுப்படைந்து BiOCl என்ற வெண்ணிற வீழ்படிவைத் தருகிறது.
 • D BiCl3 வீழ்படிவாவதில்லை

Question - 2

NH4Cl மற்றும் KNO3 கலவையை வெப்பப்படுத்தும் போது நமக்கு கிடைப்பது?

 • A N2
 • B NO
 • C N2O
 • D NO2

Question - 3

கீழ்க்கண்ட ஹோலைடுகளில் மிகவும் அதிக அமிலத் தன்மை உடையது எது?

 • A PCl3
 • B SbCl3
 • C BiCl3
 • D CCl4

Question - 4

BCl3 சமதள மூலக்கூறாகும்; அதே வேளையில் NCl3 பிரமிடு வடிவமுடையது; காரணம்

 • A BCl3 ல் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் இல்லை; ஆனால் NCl3 ல் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் உடையது.
 • B N -Cl பிணைப்பை விட B -Cl பிணைப்பு அதிக முனைவுறும் திறனுடையது.
 • C N அணு B அணுவை விட சிறியது
 • D B -Cl பிணைப்பை விட, N -Cl பிணைப்பு அதிக சகப்பிணைப்பு தன்மையுடையது

Question - 5

கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் மிகக்குறைந்த சகப்பிணைப்புத் தன்மையுள்ள P -H பிணைப்பு உள்ளது.

 • A PH3
 • B P2H62+
 • C P2H5+
 • D PH4+

Question - 6

கீழ்க்கண்ட ஆக்ஸைடுகளில் மிகவும் குறைந்த அமிலத் தன்மையுடையது.

 • A P4O6
 • B P4O10
 • C As4O6
 • D As4O10

Question - 7

நைட்ரஜனின் ட்ரை ஹேலைடுகளில் எந்த ஒன்று மிக அதிக்காரத் தன்மையுடையது?

 • A NF3
 • B NCl3
 • C NI3
 • D NBr3

Question - 8

கீழ்கண்ட சேர்மங்களில் காணப்படாதது எது?

 • A AsCl5
 • B SbCl3
 • C BiCl5
 • D SbCl5

Question - 9

நைட்ரோ புரூசைடு அயனியில், இரும்பு மற்றும் NO FeII மற்றும் NO+ என்று அல்லாமல் FeIII மற்றும் NO என உள்ளது. இவ்வடிவங்களை இவ்வாறு வேறுபடுத்தலாம்.

 • A இரும்பின் செறிவை அளவிடுவதன் மூலம்
 • B CN- ன் செறிவை அளப்பதன் மூலம்
 • C திண்மநிலை காந்தத்திருப்புத்திறனை அளப்பதன் மூலம்
 • D சேர்மத்தை வெப்ப சிதைப்பதற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம்

Question - 10

K+, S2-, Cl- மற்றும் Ca2+ என்ற சமஎலக்ட்ரான் கூறுகளைக் கருதுக. அயனிகளின் ஆரம் இவ்வரிசையில் குறைகிறது.

 • A Ca2+ > K+ > Cl > S2-
 • B Cl- > S2- > K+ > Ca2+
 • C S2- > Cl- > K+ >Ca2+ 
 • D K+ > Ca2+ > S2- > Cl-
Facebook
Twitter
Google+
Email